สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
1.ประธาน อสม.ระดับอำเภอ

อ. วิภาวดี นางธัญพร  สุขอินทร์
 
2.ประธาน อสม.ระดับตำบล

ตะกุกใต้  นางศรีรัตน์ หนูศรีแก้ว
ตะกุกเหนือ  นางธัญพร   สุขอินทร์
3.ประธาน อสม.ระดับเขตหน่วยบริการ
 
เขต รพ.สต.ตะกุกเหนือ  นายบุญฤทธิ์ สุดชู
เขต รพ.สต.ตะกุกใต้  นางศรีรัตน์ หนูศรีแก้ว
เขต รพ.สต.บ้านคลองใส  นางลัดดาวัลย์ คำนวณ
เขต รพ.วิภาวดี  นางธัญพร   สุขอินทร์

4. ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน

     ตำบล ตะกุกเหนือ 
  
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมู่ที่ เบอร์โทร หน่วยบริการ
1 ท่านหญิง นายมนัส   ล่องพรหม 13/1 1 061-3737988 รพสต.ตะกุกเหนือ
2 เชี่ยวเฟือง นายบุญฤทธิ์   สุดชู 35 2 089-9714985 รพสต.ตะกุกเหนือ
3 ตะกุก นางสมนึก   หนูแบน 57 3 087-2838616 รพสต.ตะกุกเหนือ
4 สหกรณ์ นางมณฑา  รักษ์รอด 132/3 4 098-5822997 รพ.วิภาวดี
5 เชี่ยวขวัญ นายปรีชา   วรรณะ 28 5 093-1410476 รพสต.ตะกุกเหนือ
6 เขมา นางเบญจพร  บุญภักดี 25 6 082-9133847 รพสต.ตะกุกเหนือ
7 คลองวาย นางลัดดาวัลย์  คำนวณ 64/1 7 082-8240167 รพสต.บ้านคลองใส
8 คลองใส นส.ลลิตา  คงทอง 21/11 8 090-1712268 รพสต.บ้านคลองใส
9 บางเมาะ นางบังอร   รักษ์เจริญ 35 9 095-0206965 รพสต.ตะกุกเหนือ
10 บ้านอินทนิน นายมานัส  ศรีภักดี 65 10 098-6809877 รพ.วิภาวดี
11 เทพนิมิตร นางกาญจนา  แก้วแสน 39 11 093-5800863 รพสต.บ้านคลองใส
12 หัวสะพาน นางกนิตธกา  หนูแบน 42 12 098-0256434 รพสต.ตะกุกเหนือ
13 คลองมุย นางยุภาพร   รอดนวล 101 13 061-2351060 รพสต.ตะกุกเหนือ
14 วังลาน นส.ศิริวรรณ  รสหอม 8 14 061-2571146 รพสต.ตะกุกเหนือ
15 บางจำ นายอุดมศักดิ์  จันทร์จีน 3/1 15 088-3805477 รพสต.บ้านคลองใส
16 บางไต นางจินตนา  สุประพันธ์   16 063-0682938 รพสต.บ้านคลองใส
17 หน้าเขา นางธัญพร  สุขอินทร์ 76/2 17 098-0166341 รพ.วิภาวดี

ตำบลตะกุกใต้ 
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมู่ที่ เบอร์โทร หน่วยบริการ
1 ชายสี นางนิลปัทม์  พลลือ 3/1 1 094-0402584 รพสต.ตะกุกใต้
2 เชี่ยวมะปราง นส.ดุษฎีพร  สุพัฒน์แก้ว 10 2 089-5861720 รพสต.ตะกุกใต้
3 ปากลาง นางบุญยิ่ง  ทองหัวเตย 41 3 085-4751844 รพสต.ตะกุกใต้
4 ไร่ยาว นางโสพิชญาภรณ์  กลิ่นนาค 33 4 093-7781317 รพสต.ตะกุกใต้
5 แก่นมะพร้าว นส.จริวรรณ  นาคครื้น 1 5 089-0217093 รพสต.ตะกุกใต้
6 ปากหลาว นางเยาวลักษณ์  ศักดา 10 6 086-2683360 รพสต.ตะกุกใต้
7 โพธิ์น้อย นางศรีรัตน์  หนูศรีแก้ว 14 7 093-7084680 รพสต.ตะกุกใต้
8 วังผักแว่น นางจิรพรรณ   แซ่อุ่ย 33/1 8 086-2839537 รพสต.ตะกุกใต้
9 ปากเฒ่า นางทัศนีย์   อินทวิเศษ   9 086-2798319 รพ.วิภาวดี
10 โพธิ์พนา นส.จิรา  ไชยแก้ว 1/1 10 085-7943979 รพ.วิภาวดี
11 คลองปาว นางรัตนภรณ์  เพชรนาคิน 84/4 11 099-8595278 รพ.วิภาวดี
12 เกาะใหญ่ นางบุญศรี  พิมพ์โพธิ์ 34/3 12 061-1984283 รพ.วิภาวดี
13 ควนทอง นางมะลิวัลย์  แกล้วหาญ 66 13 088-6121895 รพสต.ตะกุกใต้
14 พุดทอง นางนวรัตน์   ชวาลิต 37/2 14 087-8872062 รพสต.ตะกุกใต้