สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพ  โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ :     1.การบริหารยุทธศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ
               2.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
3.พัฒนาระบบบริหาร วิชาการ และบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ
4. บริหารจัดการทรัพยากรโดยหลักธรรมาภิบาล
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. มุ่งบริหารยุทธศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบบริหาร วิชาการ และบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานสาธารณสุขในทุกระดับ
3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
          4. บริหารจัดการทรัพยากรโดยหลักธรรมาภิบาล
 
เป้าประสงค์
          1. ยุทธศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ
          2. ประชาชนสุขภาพดี
3. ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
4. องค์กรได้มาตรฐาน
5. บุคลากรมีศักยภาพ และมีความสุข
6. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล
7. ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ
         
เข็มมุ่ง : บริการ กำกับ สนับสนุน ทุกยุทธศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ