สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ตัวชี้วัด QOF 2563
คู่มือ/เอกสาร QOF ปีงบประมาณ 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ qof 2563 เขต 11 เปิด คู่มือ/เอกสาร QOF ปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด QOF
                                                   ติดตามตัวชี้วัด QOF และ PPA เขต 11
                                          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายการตัวชี้วัด QOF กลาง(ประเทศ)  ปี 2563 สปสช หมายเหตุ
QOF63C_1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ตรวจสอบ ตรวจสอบ
QOF63C_2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ตรวจสอบ ตรวจสอบ
QOF63C_3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ตรวจสอบ ตรวจสอบ
QOF63C_4 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ตรวจสอบ ตรวจสอบ
QOF63C_5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)  น้อยกว่าร้อยละ 20 ตรวจสอบ ตรวจสอบ
QOF63C_5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)  น้อยกว่าร้อยละ 20 ตรวจสอบ ตรวจสอบ
QOF63C_6 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ลดลงไม่น้อยกว่า 6 ตรวจสอบ ตรวจสอบ
รายการตัวชี้วัด QOF เขต  ปี 2563  
QOF63_1 ร้อยละเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight)  ไม่เกินร้อยละ  8 ตรวจสอบ  
QOF63_2.1 ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็กปฐมวัย (42 เดือน)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตรวจสอบ  
QOF63_2.2 ร้อยละความครอบคลุมของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตรวจสอบ  
QOF63_2.3 ร้อยละของเด็กปฐมวัย (42 เดือน) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ตรวจสอบ  
QOF63_3.1 ร้อยละความครอบคลุมของเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตรวจสอบ  
QOF63_3.2 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (ป.6) สูงดีสมส่วน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 ตรวจสอบ  
QOF63_3.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ได้รับการคัดกรองฟันผุ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ตรวจสอบ  
QOF63_3.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (ป.6) ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ตรวจสอบ  
QOF63_4.1 ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองดัชนีมวลกายในวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตรวจสอบ  
QOF63_4.2 ร้อยละของวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 47 ตรวจสอบ  
รายการตัวชี้วัดค่า K ระดับจังหวัด  ปี 2563  
QOF63K_1.1 ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการ ในเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตรวจสอบ  
QOF63K_1.3 ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตรวจสอบ  
QOF63K_1.4 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  55 ตรวจสอบ  
QOF63K_2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตรวจสอบ  
QOF63K_2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง Geriatic Syndrome ทั้ง 4 ข้อ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตรวจสอบ  

ฟฟฟฟฟ
ตัวชี้วัด PPA
PPA63_2 เด็ก 6 เดือน ถึง 5 ปี คนไทยทุกสิทธิ์ ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตรวจสอบ  
PPA63_3 นักเรียน ป.1-ป.6 (อายุ 6-12 ปี) คนไทยทุกสิทธิ์ ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตรวจสอบ  
PPA63_4 เด็กอายุ 9,18,24,36 เดือน คนไทยทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชและฝึกทักษะการแปรงฟัน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ตรวจสอบ  
PPA63_5 ประชากรไทย วัยทำงาน (อายุ 25 – 59 ปี) ทุกสิทธิ์ ได้รับบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ตรวจสอบ  
PPA63_6 เด็กไทยช่วงวัย 9,18,30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการส่งเสริม กระตุ้น แก้ไขและติดตามภายใน 30 วัน  น้อยกว่าร้อยละ 100 ตรวจสอบ  

สรุปผลการดำเนินงาน QOF ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินงาน QOF ปีงบประมาณ 2563