สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
EB 1 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            EB8-1 บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์             EP8-2 คําสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
                        ผ่านเว็บไซต์ใของหน่วยงาน
             EB8-3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             EB8-4 รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
             EB8-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             EB8-6 Print Screenจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
             EB9-1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 
             EB9-2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
             EB9-3 แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
                        ประจําปีของหน่วยงาน

             EB9-4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
                         แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน

              EB9-7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
                            7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีที่ผ่านมา
                            7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
                            7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
              EB9-8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
              EB9-9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
               EB9-10 ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำคำสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่
 
EB 3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
            EB1-1 บันทึกรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
            EB1-2.รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            EB1-3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            EB1-4 Print Screen  รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 4 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
            EB2-1) หนังสือสั่งการกำหนดมาตรการ กลไก
            EB2-2) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ หนังสือสั่งการกำหนดมาตรการ กลไก
            EB2-3) กรอบแนวทางการดำเนินการกำหนดมาตรการ กลไกล
                    EB2-3.1)-1.บันทึกรายงานประกาศแผนฯ และขึ้นเวปไซต์
                    EB2-3.1)-2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 
                    EB2-3.1)-4.คำสั่งปิดปลดประกาศ ของ สสอ.วิภาวดี
                    EB2-3.1)-5.ถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ 
                    EB2-3.1)-6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล แผนฯ
                    EB2-3.1)-7.Print Screen ประกาศแผนฯ และขึ้นเวปไซต์
            EB2-3.2)-1.บันทึกรายงานผลการจัดซ้อจ้างตามแผน และขอเผยแพร่
            EB2-3.2)-2.รายงานผลการจัดซ้อจ้างตามแผน
            EB2-3.2)-3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
            EB2-3.2)-4.Print Screen รายงานผลดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
                    EB2-3.3)-1 สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60)
                    EB2-3.3)-2.ขออนุญาตเผยแพร่ ศธ สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60)
                    EB2-3.3)-3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯประโยชน์ทับซ้อน
                    EB2-3.3)-4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
                    EB2-3.3)-5.Print Screen  มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 5 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
           EB3-1) Print Screen EGP วงเงิน 5000 บาท
           EB3-2) Print Screen EGP วงเงินสูงสุด
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
            EB4-1 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ สสอ.วิภาวดี ประจำเดือน ต.ค. - กพ 2563
            EP4-2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
            EB4-3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล สขร1
            EB4-4.Print Screen จากเว็บไซต์
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
            EB5-1 บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ
            EP5-2 โครงการ
            EP5-3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ
            EB5-4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
            EB5-6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            EB5-7 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
            EB6-1 บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ
            EP6-2 โครงการ
            EP6-3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ
            EB6-4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
            EB6-5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
            EB6-6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขอ             EB6-7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            EB6-8 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
            EB7-1 บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ
            EP7-2 โครงการ
            EP7-3 รายงานประชุม/โครงการ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือออกไปดําเนินกิจกรรมนอกสถานที่
            EB7-4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
            EB7-5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต             EB7-6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            EB7-7 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
              EB10-1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
              EB10-2 ผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
              EB10-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)
             EB11-1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                             งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

             EB11-2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                             ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

             EB11-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
               EB12-1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของหน่วยงาน 
               
EB12-2  ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงาน
               EB12-3 แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
           EB13-1  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           EB13-2  คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผล
                          สัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

           EB13-3  กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
                           การปฏิบัติงานต่ำ
                           2.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
                           2.2 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
                           2.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
                           2.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
           EB13-4  หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
           EB13-5  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
             EB14-1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             EB14-2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรใน
                        หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ
                        ในรอบปีงบประมาณประกาศผลการปฏิบัติราชการ ฯ
                                รอบที่ 1 ไม่คำนึงถึงคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน
              EB14-3 ภาพถ่ายประกอบ
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงาน
             EB16-3 คู่มือปฏิบัติงาน ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
                             -การรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
                             -คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
             EB16-5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  ให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ไม่มีผู้ร้องเรียน)
             EB16-6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link
                              แสดงระบบการตอบสนอง
              EB16-7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
                            ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบ การประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
                                - เรื่องร้องเรียนทั่วไป
                                - เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
            EB17-2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
                             17-2.1  มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ปีใหม่
                             17-2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล  
                                         1.ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงานทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะ
                                            ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่
                                            ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยบริการนั้น
                                         2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
                                            การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

                                         3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
                                            การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....

                             17-2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
                             17-2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
                             17-2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 
                             17-2.6 มาตรการการรับของแถม
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
            EB19-3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
                         โปร่งใสยิ่งขึ้น


EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
           EB 23-1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีของหน่วยงานและ
                         แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน ตาม
                         องค์ประกอบในข้อ 1) ถึงข้อ 4)
                           EB 23-1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                           EB 23-1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน
                                   - คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
                                   - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 1)
                                   - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (แบบฟอร์มที่ 2)
                                   - ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (แบบฟอร์มที่3)
           EB 23-2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                         และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                             EB 23-2.1 บันทึกลงนาม ขออนุมัติและลงนามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                             EB 23-2.2 บันทึกลงนาม ขออนุมัติและลงนามแผนชมรมจริยธรรม
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
            EB 24-1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีของหน่วยงาน
            EB 24-2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน
                            EB 24-2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                            EB 24-2.4 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                                             - Print Screen แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
                                             - Print Screen แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
          EB 26-2 ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)
group 1
 EB8-1 บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์             EP8-2 คําสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
                        ผ่านเว็บไซต์ใของหน่วยงาน
             EB8-3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             EB8-4 รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
             EB8-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
             EB8-6 Print Screenจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน