สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ กระทรวง ปี 2563

ยุทธศาสตร์ กระทรวง ปี 2563  Open

ยุทธศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2563

ยุทธศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2563 Open

ยุทธศาสตร์ คบสอ.วิภาวดี 2563

ยุทธศาสตร์ คบสอ.วิภาวดี 2563   Open

ยุทธศาสตร์ สสอ.วิภาวดี 2563

ยุทธศาสตร์ สสอ.วิภาวดี 2563

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารชี้แจ้งตัวชี้วัด สสจ.สุราษฎร์ธานี 2563

เอกสารชี้แจ้งตัวชี้วัด สสจ.สุราษฎร์ธานี 2563 Open

ชี้แจงแจ้งตัวชี้วัด นิเทศงานปกติ รอบที่ 1

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข 2563รูปแบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คุณภาพกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


                 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคไม่ติดต่อกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 


               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กัญชากัญชา


                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคติดต่อ ไข้เลือดออกโครงการพระราชดำริ


               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อนามัยสิ่งแวดล้อม งานอนามัยสิ่งแวดล้อม


              ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทันตกรรม งานทันตกรรม ****  เอกสารรวมเล่มทั้งหมด ****

นิเทศงานรอบปกติ -คบสอ.วิภาวดี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
เอกสารรูปเล่มรับนิเทศงาน-คบสอ.วิภาวดี 1-2563

      สรุป ตรกและนิเทศงาน คบสอ
         1.นิเทศ ครต คบสอ.วิภาวดี
         2.คบส.นิเทศอำเภอ-วิภาวดี
         3.แพทย์แผนไทย
         4.ส่งเสริมนิเทศกลุ่่มวัยอำเภอวิภาวดีpptx
         5.คุณภาพตรวจราชการประเด็น PCU-NPCU
         6.นิเทศ ครม.วิภาวดี
         7.OKRs ยศส.2563
         8.งานนำเสนอทันต
         9.กิ่งวิภาวดี อวล
         10.งานทรัพยากรบุคคล คบสอ.วิภาวดี