สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
      EB 3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
1.รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อ  ส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
              **ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ**
        2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
            2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์
           2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564
        3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
            3.1 หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลว. 12 ตุลาคม  2560
            3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยบงาน
 
EB 5  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
        1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ แบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ในทุกๆ ไตรมาส และ สั่งการ เผยแพร่บนเวปไซต์ ของหน่วยงาน
              -ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563)
              -ไตรมาสที่ 2  (มกราคม 2564-มีนาคม 2564)
              -ไตรมาสที่ 3  (เมษายน 2564-มิถุนายน 2564)
              -ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564)