สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
การเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูล (EB1-EB2)
การเปิดเผยข้อมูล EB 1      
หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
         1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
          2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
         3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค

 
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
        1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน  **หนังสือขอเผยแพร่*
                1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
                1.2 นโยบายของผู้บริหาร
                1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
                1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
                1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
                1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
                1.7 ข้อมูลการติดต่อ
                1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
                1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
                1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
                1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
                1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
                1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
        2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
        3 แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีของหน่วยงาน 
          4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
          5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ 
          6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          7 รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
              9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
              9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุุประจำปี 2563 
              9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
              9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
         11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB 3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
        1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อ  ส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ 
         1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2563 
          1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
   
     2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
           2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
           2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
    3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
            3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
            3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
EB 5  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
        1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ แบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ในทุกๆ ไตรมาส และ สั่งการ เผยแพร่บนเวปไซต์ ของหน่วยงาน
              -ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) ณ 15 ธันวาคม 2563
                       -ตุลาคม 2563
                       -พฤศจิกายน 2563
                       -ธันวาคม 2563
              -ไตรมาสที่ 2  (มกราคม 2564-มีนาคม 2564)
              -ไตรมาสที่ 3  (เมษายน 2564-มิถุนายน 2564)
              -ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564)
 


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2.2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB 8
        1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดีเด่น และดีมาก
   
     
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.23 KB