สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คูมือการดำเนินงาน ITA 2563 304
ZAA Word Document ขนาดไฟล์ 113.5 KB 86
กฎหมาย/ระเบียบ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 325
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 302
กฎกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.59 KB 306
แนวทางในการจัดหาพัสดุ ว 119 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.55 KB 307
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.79 KB 616