สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาพระาชทาน กิจกรมจิตอาสาพ้ฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
โครงการจิตอาสาพระาชทาน กิจกรมจิตอาสาพ้ฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ
คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง

         ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราทานได้แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยเชิญชวน
ให้หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ
คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูลอง เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสดังกล่าว อำเภอวิภาวดี
จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอตุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่
๔ ฉับวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐ น ณ ป่าชุมชนทุ่งหราย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกุกใต้
อำเกอวิภาวดี จังหวัดสุราษภร์ธานี (กิจกรรมสร้งฝ่ายชะลอน้ำ(ฝ่ายมีชีวิต)
โนการนี้ อำเก่อวิภาวดีจึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชุนจิตอาสา
ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโตยพร้อมเพรียงกัน (แต่งกาย :
จิตอาสาพระราทาน ชุดจิตอสพราทน เสื้อสีหลืองประชาขนทั่วไปซุตสุภาพโทน สีเหลือง)
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,07:11   อ่าน 357 ครั้ง