สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
สื่อความรู้
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการอำนวยความสะดวกการยื่นขออนุญาตผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)
การป้องกัน โคโรนาไวรัส
สื่อต้นแบบ โรคไข้เลือดออก
การล้างมือ 7 ขั้นตอน