สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ITA 2566 สสอ.วิภาวดี
MOIT 20.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ขึ้นเวปไซต์ (อ่าน 5) 22 มี.ค. 66
MOIT 20.5 ภาพกิจกรรม (อ่าน 2) 22 มี.ค. 66
MOIT 20.4 รายงานการอบรม (อ่าน 2) 22 มี.ค. 66
MOIT 20.3 บันทึกรายงานผล (อ่าน 9) 22 มี.ค. 66
MOIT 20.2 รายชื่อผู้ร่วมประชุม (อ่าน 1) 22 มี.ค. 66
MOIT 20.1 หลักฐานการจัดโครงการ (อ่าน 1) 22 มี.ค. 66
MOIT 18.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ (อ่าน 1) 22 มี.ค. 66
MOIT 18.3 บันทึกข้อความ หนังสือแจ้งเวียน (อ่าน 1) 22 มี.ค. 66
MOIT 18.2 ประกาศมาตรการป้องกันทุจริต (อ่าน 2) 22 มี.ค. 66
MOIT 18.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง (อ่าน 1) 22 มี.ค. 66
MOIT 17.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ขึ้นเวปไซต์ (อ่าน 1) 22 มี.ค. 66
MOIT 17.4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (อ่าน 1) 22 มี.ค. 66
MOIT 17.3 บันทึกทราบรายงานแผนและขอเผยแพร่ (อ่าน 1) 22 มี.ค. 66
MOIT 17.2 สรุปรายงานการประชุม (อ่าน 2) 22 มี.ค. 66
MOIT 17.1 หนังสือการจัดประชุม (อ่าน 1) 22 มี.ค. 66
MOIT 21.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ขึ้นเวปไซต์ (อ่าน 3) 15 มี.ค. 66
MOIT 21.4 ภาพประกอบ (อ่าน 4) 15 มี.ค. 66
MOIT 21.3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงแสดงต่อสาธารณชน (อ่าน 6) 15 มี.ค. 66
MOIT 21.2.3 เจตนารมณ์ป้องกันคุกคามทางเพศ (อ่าน 7) 15 มี.ค. 66
MOIT 21.2.2 เจตนารมณ์จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (อ่าน 17) 15 มี.ค. 66
MOIT 21.2.1 เจตนารมณ์ป้องกันทุจริต (อ่าน 2) 15 มี.ค. 66
MOIT 21.1 บันทึกข้อความประกาศเจตจำนง (อ่าน 1) 15 มี.ค. 66
MOIT 19.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ (อ่าน 1) 14 มี.ค. 66
MOIT 19.2 รายงานสรุปผล.pdf" (อ่าน 1) 14 มี.ค. 66
MOIT 19.1 บันทึกรายงานสรุปผลและขอเผยแพร่ (อ่าน 1) 14 มี.ค. 66
MOIT 16.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ขึ้นเวปไซต์ (อ่าน 1) 14 มี.ค. 66
MOIT 16.2.2 แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการดำเนินการชมรมจริยธรรม (อ่าน 3) 14 มี.ค. 66
MOIT 16.2.1 บันทึกข้อความรายงานผลจริยธรรม (อ่าน 2) 14 มี.ค. 66
MOIT 16.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ขึ้นเวปไซต์ (อ่าน 1) 14 มี.ค. 66
MOIT 16.1.2 รายงานผลติดตามแผนปฏิบัติการ (อ่าน 1) 14 มี.ค. 66