สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
ITA 2565 ท่าฉาง
ลำดับที่ 1 MOITA 5.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ (อ่าน 123) 01 ก.ค. 65
ลำดับที่ 1 MOITA 5.4 แบบ สขร 1 ธันวาคม 64 (อ่าน 125) 01 ก.ค. 65
ลำดับที่ 1 MOITA 5.3 แบบ สขร 1 พฤศจิกายน 64 (อ่าน 107) 01 ก.ค. 65
ลำดับที่ 1 MOITA 5.2 แบบ สขร 1 ตุลาคม 64 (อ่าน 127) 01 ก.ค. 65
ลำดับที่ 1 MOITA 5.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหาร (อ่าน 124) 01 ก.ค. 65
MOIT4.3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ (อ่าน 71) 01 ก.ค. 65
MOIT4.3.2 ประกาศ สป ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 และแ (อ่าน 66) 01 ก.ค. 65
MOIT4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวท (อ่าน 72) 01 ก.ค. 65
MOIT4.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนก (อ่าน 80) 01 ก.ค. 65
MOIT4.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ (อ่าน 75) 01 ก.ค. 65
MOIT4 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2565 (อ่าน 67) 01 ก.ค. 65
MOIT4 1.1 บันทึกข้อความและขอเผยแพร่ (อ่าน 66) 01 ก.ค. 65
MOIT 4.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ (อ่าน 59) 01 ก.ค. 65
MOIT 4.4 ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งมอบหมายการปิด-ป (อ่าน 69) 01 ก.ค. 65
MOIT 4.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (อ่าน 63) 01 ก.ค. 65
MOIT 4.2.1 บันทึกรายงานขออนุมัติแผนฯ และขึ้นเวปไซต์ (อ่าน 50) 01 ก.ค. 65
MOIT 4.1.4 คำสั่งปิดปลดประกาศ ของ สสอ.ท่าฉาง (อ่าน 62) 01 ก.ค. 65
MOIT 4.3.1. หนังสือแจ้งเวียน-สป.การปฏิบัติงานด้าน (อ่าน 67) 01 ก.ค. 65
MOIT10.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ (อ่าน 88) 01 ก.ค. 65
MOIT10.3 หลักฐานช่องทางร้องเรียน(1) (อ่าน 62) 01 ก.ค. 65
MOIT10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรีย (อ่าน 63) 01 ก.ค. 65
MOIT10.1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้(1) (อ่าน 64) 01 ก.ค. 65
MOIT8.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ขึ้นเวปไซต์ ไตรมาส 1.65 (อ่าน 66) 01 ก.ค. 65
MOIT8.3 ภาพถ่ายประกอบ ไตรมาส 1.65(1) (อ่าน 70) 01 ก.ค. 65
MOIT8.2 ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไตรมา(1) (อ่าน 67) 01 ก.ค. 65
MOIT8.1 หนังสือลงนามประกาศ เผยแพร่ขึ้นเวปไซต์ (อ่าน 70) 01 ก.ค. 65
MOIT7.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ (อ่าน 68) 01 ก.ค. 65
MOIT7.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน (อ่าน 66) 01 ก.ค. 65
MOIT7.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง ธ.ค. 64(1) (อ่าน 64) 01 ก.ค. 65
MOIT7.2 ประกาศมาตรการฯ กรอบแนวทาง การปฏิบัติงา (อ่าน 70) 01 ก.ค. 65