สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

นายสรรเพชญ เรืองอร่าม
สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

นางสาวสราวดี หีตช่วย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวฉินเรวา สุวรรณเสน
จพ.ธุรการ

นายสิงหา หีตช่วย
พนักงานบริการ

นายศุภณัฐ เวชพราหมณ์
นักวิชาการสาธารณสุข