สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
รพสต.ตะกุกเหนือ

ว่าที่ รต.หญิงนฤมล เมืองประเทศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ

นางวิลาวัลย์ หีตช่วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปาวีณา คงสถิตย์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวศุภสุตา หีตช่วย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสมบัติ ซื่อทำลาน
พนักงานบริการ

นางสาวปาลีรัฐ ชูวารี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ