สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
รพสต.ตะกุกใต้

นางสุจิตรา พรหมสวาสดิ์
ผอ.รพ.สต.ตะกุกใต้

นางประทีป จันทร์ฝาก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา สุทธิรัตน์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน

นางพรศรี ชวาลิต
เจ้าพนักงานธุรการ

นางศรีรัตน์ หนูศรีแก้ว
พนักงานบริการ

นางสาวขวัญฤทัย อัษฎา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางสาวธิดารัตน์ ตั้นซึ้ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑารัตน์ เฟื่องรักธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน