สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
229 หมู่ที่ 4  ตำบลตะกุกเหนือ  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370
เบอร์โทรศัพท์ 077-292076
รพ.สต.บ้านคลองใส

นางสาวมาริสา พัฒเชียร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส

นางสาวยลดา เพ็งสกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวณัฎญา สมอินทร์
เจ้าพนักงานทันสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสุคนธ์ จำนงจิต
ผู้ช่วยแพทย์แพทย์ไทย

นางสาวสุจิตนา ชำนาญแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิรินทรา ทรายแก้ว